Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Toán năm học...

[Cực hay] Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2017 – 2018: Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi

CHIA SẺ

Mời thầy cô và các em tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán 4 năm học 2017 – 2018 theo Thông tư 22 – Cấu trúc đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. (M1 – 1đ) a. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 8 000.    B. 80 000      C. 800      D. 80

b. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910       B. 23 000 910
C. 23 0910 000        D. 23 0910

Câu 2. (M1 – 1đ) Kết quả của phép tính 320 : 40 là:

A. 6     B. 8       C. 7       D. 9

Câu 3. (M2 – 1đ) Kết quả của phép tính 5259 : 217 là:

A. 24 dư 51              B. 24 dư 1
C. 24 dư 5                D. 24 dư 15

Câu 4. (M2 – 1đ) 37 x 11 = ?

A. 307        B. 407
C. 507        D. 370

Câu 5. (M3 – 1đ) a. Cho x – 375 = 950. Giá trị của x là:

A. 1235     B. 1523         C. 1325            D. 1352

b. Cho x + 462 = 850. Giá trị của x là :

A. 488             B. 388              C. 588              D. 688

Câu 6. (M2 – 1đ) a. 2 tấn 85 kg = …… kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 285            B. 2185           C. 2085            D. 2850

b. 2 phút 15 giây = …. giây?

A. 135          B. 115              C. 145             D. 125

Câu 7. (M3 – 1đ) a. 2m 5cm = ….. cm.

A. 250            B. 205            C. 25         D. 2500

b. 15dm2 5 cm2 = ….. cm2

A. 155        B. 1550        C. 1505           D. 1055

Câu 8. (M3 – 1đ) Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

A. 24 cm2
B. 7 cm2
C. 14 cm2
D. 12 cm2

Câu 9. (M4 – 1đ): Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (M4 – 1đ): Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đầu mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

…………………….. HẾT  ………………………..

LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KÌ 1 LỚP 4 MÔN TOÁN

- Quảng cáo -

Câu 1: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) A. 8 000.

b) B. 23 000 910

Câu 2: 1đ B. 8

Câu 3: 1đ A. 24 dư 51

Câu 4: 1đ B. 407

Câu 5: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) C. 1325

b) B. 388

Câu 6: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) C. 2085

b) A. 135

Câu 7: 1đ (Mỗi câu đúng 0,5 đ)

a) B. 205

b) C. 1505

Câu 8: 1đ D. 12 cm2

Câu 9:

Bài giải

Hai lần tuổi cuổi con là:(0,15 đ)

57 – 33 = 24 (tuổi) (0,15 đ)

Tuổi của con là:(0,15 đ)

24 : 2 = 12 (tuổi)(0,15 đ)

Tuổi của mẹ là: (0,15 đ)

12 + 33 = 45 (tuổi) (0,15 đ)

Đáp số: tuổi con: 12 tuổi; tuổi mẹ: 45 tuổi (0,1 đ)

Câu 10:

Bài giải

5 ô tô đầu chuyển được là: (0,15 đ)

5 x 36 = 180 (tạ) (0,15 đ)

4 ô tô sau chở được là: (0,15 đ)

4 x 45 = 180 (tạ) (0,15 đ)

9 ô tô chuyển được là: (0,15 đ)

180 + 180 = 360 (tạ) = 36 (tấn) (0,15 đ)

Đáp số: 36 tấn (0,1 đ)