Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Ôn tập về phân số – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 166,167

Ôn tập về phân số: : bài 1 trang 166; bài 2,3,4,5 trang 167 SGK Toán 4.

Bài 1 trang 166. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
2/5 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào ?

Đáp án đúng: C Hình 3.


Bài 2 trang 167. Viết tiếp phân số thích hợp vào ô trống:

Phân số thích hợp là: 3/10; 4/10; 6/10; 8/10 được biểu diễn như hình dưới đây:


Bài 3 . Rút gọn các phân số:

12/18;      4/40;          18/24;          20/35;          60/12

HD:  12/18 = 2/3;   4/40 = 1/10;     18/24 = 3/4;     20/35 = 4/7; 60/12 = 5

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 167. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) 2/5 và 3/7;

b) 4/15 và 6/45;

c) 1/2; 1/5 và 1/3

HD:  a) Chọn mẫu số chung là 5 x 7 = 35.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:

2/5 = 2×7 / 5×7 = 14/35

3/7 = 3×5 / 7×5 = 15/35

b) Chọn mẫu số chung là 45

Ta có: 4/15 = 4×3 / 15×3 = 12/45;  6/45 giữ nguyên.

c) Chọn mẫu số chung là: 2 x 5 x 3 = 30.

1/2 = 1×15 / 2×15 = 15/30

1/5 = 1×6 / 5×6 = 6/30

1/3 = 1×10 / 3×10 = 10/30


Bài 5 trang 167 Toán 4. Sắp xếp các phân số dưới đây theo thứ tự tăng dần. 1/3; 1/6; 5/2; 3/2

Nhận xét:

1/3 < 1;  1/6 < 1 và 1/6 < 1/3

5/2 > 1; 3/2 > 1 và 3/2 < 5/2

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự tăng dần là: 1/6; 1/3; 3/2; 5/2

Bài tiếp theo: Ôn tập về các phép tính với phân số (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)

Advertisements (Quảng cáo)