Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ: Giải bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4. 

  • Củng cố cho học sinh kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu biểu đồ cột
  • Rèn kĩ năng nhận xét thông tin trên biểuđồ cột

Bài 1: Dựa vào biểu-đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

HD: a) Cả bốn tổ cắt được 16 hình, trong đó có 4 hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình chữ nhật.


Bài 2 trang 165: Biểu-đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta (theo số liệu năm 2002)

Dựa bào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Diện tích Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

HD: a) Diện tích Hà Nội là: 921 km2

Diện tích Đà Nẵng là: 1255 km2

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là: 2095 km2

b) Diện tích Đà Nẵng lớn hơn diện tích Hà Nội là:

1255 – 921 = 334 (km2)

Advertisements (Quảng cáo)

Diện tích Đà Nẵng bé hơn diện tích Thạnh phố Hồ Chí Minh là:

2095 – 1255 = 840 (km2)


Bài 3: Biểuđồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12:

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải ?

Giải: a) Số mét vải hoa cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

50 x 42 = 2100 (m)

b) Tổng số cuộn vải cửa hàng bán được trong tháng 12 là:

42 + 50 + 37 = 129 (cuộn)

Số mét vải cửa hàng bán được tất cả trong tháng 12 là:

50 x 129 = 6450 (m)

Đáp số: a) 2100m vải hoa

b) 6450 m vải.

Advertisements (Quảng cáo)