Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)

Tiết 160 – Ôn tập về các phép tính với phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; 4,5 trang 168 SGK Toán 4.

Củng số cho học sinh về kĩ năng thực hiện các phép công, phép trừ phanso, Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng trừ phanso.

1.Tính

a) 2/7 + 4/7;        6/7 – 2/7;         6/7 – 4/7;           4/7 + 2/7

b) 1/3 + 4/7;        9/12 – 1/3;       9/12 – 5/12;       5/12 + 1/3

HD: Đáp án lần lượt như sau:

a) 6/7; 4/7; 2/7; 6/7

b) 9/12; 5/12; 4/12; 9/12


2.Tính

Đáp án: a) 31/35; 3/5; 2/7; 31/35

b) 11/12; 1/6;  3/4; 11/12

Advertisements (Quảng cáo)


3. Tìm x

a) 2/9 + x = 1;         b) 6/7 – x = 2/3;          c) x – 1/2 = 1/4

ĐS: a) 7/9;       b)4/21;        c) 3/4.

Chi tiết như dưới đây:

a)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 168 SGK: Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, 1/5 diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa  để xây bể nước (như hình vẽ):

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

HD: a) Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là:

3/4 + 1/5 = 19/20 (vườn hoa)

Số phần diện tích để xây bể nước là:

1 – 19/20 = 1/20 (vườn hoa)

b) Diện tích vườn hoa là:

20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bể nước là:

300 x 1/20 = 15 (m2)

Đáp số a) 1/20 vườn hoa; b) 15 m2


Bài 5 trang 168: Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5m, con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

Giải. 

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40 cm

Trong 15 phút con sên thứ hai bò được 45 cm.

Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.

Advertisements (Quảng cáo)