Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2 trang 50 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước

CHIA SẺ
Bài tự kiểm tra – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2 trang 50 Vở bài tập Toán 3 tập 2. Số liền sau của 4279 là; Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước…

Phần 1, 2

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Số liền sau của 4279 là :

A. 4278

B. 4269

C. 4280

D. 4289

2: Trong các số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn nhất là

A. 5864

B. 8654

C. 8564

D. 6845

3: Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ sáu

D. Thứ bảy

4: Chu vi hình chữ nhật MNPQ là

A. 32cm

B. 64cm

C. 5dm

D. 100cm

5: 9m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 14

B. 95

C. 950

D. 905

Phần 2

1: Đặt tính rồi tính 

5947 + 3528

8291 – 635

2817 ⨯ 3

9640 : 5

2: Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ?

Phần 1

1: Đáp án C. 4280

2: Đáp án B. 8654

3: Đáp án C. Thứ sáu

4: Đáp án D. 100cm

5: Đáp án D. 905

Phần 2

1:

2: Tóm tắt  

Số lít nước chứa trong một thùng là:

5530 : 5 = 1106 (l)

Số lít nước chứa trong ba thùng là:

1106 x  = 3318 (l)

Đáp số: 3318l