Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là?

Đề thi kỳ 1 lớp 2 môn Toán năm 2017 – 2018. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Năm học: 2017-2018

Môn: Toán -Lớp 2

Thời gian: 40 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  Số  95 đọc là:

A. Chín mươi năm   B.  Chín lăm            C.  Chín mươi lăm

Câu 2:   28  +  2  – 20  =   …  Kết quả của phép tính là:

A. 10        B.  20      C.  30

Câu 3:  Tìm x, biết:  x  –  45 =  13

Advertisements (Quảng cáo)

A.  x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68

Câu 4: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A.  15        B.  33         C.  38

Câu 5:  90cm = …..dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.  9                     B. 90                    C. 900

Câu 6:   Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

B. Tự luận : (4 điểm)

7. (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26          b)   46 + 54      c)    93 – 37     d) 100 – 28

8. (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lítdầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lítdầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lítdầu?


Đáp án và hướng dẫn chấm

A. Trắc Nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

1: C; 2: A; 3: B; 4: B; 5: A; 6: C

 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7.a)  91               b)  100            c)  56            d)  72

Câu 8.

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

 42  –  7  = 35 (l)

  Đáp số :   35l  dầu       

Advertisements (Quảng cáo)