Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2

Chia sẻ đề thi kì 2 toán lớp 2 hay có đáp án chi tiết

CHIA SẺ

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 257 + 312              b) 629 + 40

c) 318 – 106              d) 795 – 58

Bài 2: Số (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Một trăm linh chín

321

906

Hai trăm hai mươi hai

Sáu trăm bốn mươi

Bài 3: Tính (2 điểm)

a) 3 x 6 + 41 =                          c) 4 x 7 – 16 =

b)45 : 5 – 5 =                           d) 16 : 2 + 37 =

Bài 4: Giải bài toán (2 điểm)

Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Bài 5: Tìm x (1 điểm)

a) X : 4 = 5                           b)   3 x X = 24

x = ………………                     x = ………………..

x = ………………                     x = ………………..

Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (2 điểm)

a) Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 606 mm            
B.660 mm              
C.660 cm            
D.606 cm

b) Lúc 8 giờ đúng,

A. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6

B.Kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6

C.Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12

D.Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3

c) Các số 456; 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 456; 623; 142                    
C.142; 623; 456

B.623; 456; 142                    
D.142; 456; 623

d) x : 2 = 0 ; x là:

A. x = 1              
B.x = 2                  
C.x = 0                  
D.x = 4


Đáp án đề thi học kì 2 lớp 2 Toán

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0, 5 điểm

a/ 257 + 312 = 569            b/ 629 + 40 = 669          c/ 318 – 106 = 212           d/ 795 – 581 = 214

Bài 2: (1 điểm) Viết đúng mỗi ô trống được 0, 2 điểm

Đọc số

Viết số

Một trăm linh chín

109

Ba trăm hai mươi mốt

321

Chín trăm linh (lẻ) sáu

906

Hai trăm hai mươi hai

222

Sáu trăm bốn mươi

640

Bài 3: (2 điểm)

a/. 3 x 6 + 41 = 18 + 41 (0,25 điểm)                 c/. 4 x 7 – 16 = 28 – 16 (0,25 điểm)
= 59 (0,25 điểm)                                             = 12 (0, 25 điểm)

b/. 45 : 5 – 5 = 9 – 5 (0,25 điểm)                      d/. 16 : 2 + 37 = 8 + 37 (0,25 điểm)
= 4 (0,25 điểm)                                                 = 45 (0,25 điểm)

Bài 4: (2 điểm) Giải bài toán

Số kí-lô-gam mận nhà bác Thoại thu hoạch được là: (0,5 điểm)

259 + 140 = 399 (kg)

Đáp số: 399 kg

Bài 5: (1 điểm) Tìm x

a/. x : 4 = 5                                   b/. 3 x X = 24
x = 5 x 4 (0,25 điểm)                         x = 24 : 3 (0,25 điểm)
x = 20 (0,25 điểm)                              x = 8 (0,25 điểm)

Bài 6: (2 điểm) Chọn đúng mỗi đáp án được 0, 5 điểm

a/ B                b/. C                c/. D                       d/. C