Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Lesson Three – Unit 2 Tiếng Anh 2 Family and Friends

Hướng dẫn giải Lesson Three: Sounds and letters – Unit 2: He’s happy! trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends 

Bài 1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

– queen: nữ hoàng

– quite: yên lặng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 2. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Nữ hoàng đang yên lặng.

Nhìn ngắm cầu vồng. Nhìn ngắm dòng sông.

Bài 3. Stick and say.

(Dán và nói.)

Advertisements (Quảng cáo)

– queen: nữ hoàng

– river: dòng sông

– rainbow: cầu vồng

Bài 4. Point to the letter Qq and Rr.

(Chỉ vào các chữ cái Qq và Rr.)

Từ vựng

 1. queen” nữ hoàng” /kwiːn/”

2. quite” yên lặng, trật tự” /kwaɪt/”

3. river” dòng sông” /ˈrɪvə(r)/”

4. rainbow” cầu vồng” /ˈreɪnbəʊ/”

Advertisements (Quảng cáo)