Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson One: Words – Starter Hello – Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải bài Lesson One Words – Starter Hello trang 4 SGK Tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo – Family and Friends

Bài 1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 

– orange: màu cam

– pink: màu hồng

– brown: màu nâu

– purple: màu tím

Bài 2. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

Advertisements (Quảng cáo)

– orange: màu cam

– pink: màu hồng

– brown: màu nâu

– purple: màu tím

Bài 3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

Bài 4. Point and say. Stick.

(Chỉ và nối. Dán hình.)

Học sinh sử dụng nhãn dán ở cuối sách để hoàn thành bài tập

– orange: màu cam

– pink: màu hồng

– brown: màu nâu

– purple: màu tím

Từ vựng

1. orange” màu cam” /ˈɒrɪndʒ/”

2. pink” màu hồng” /pɪŋk/”

3. brown” màu nâu” /braʊn/”

4. purple” màu tím” /ˈpɜːpl/”

Advertisements (Quảng cáo)