Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson Four: Numbers – Starter Hello trang 7 Tiếng Anh 2 Family and Friends

Giải Lesson Four: Numbers – Starter Hello trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends

Bài 1. Listen, point and repeat. Write.

(Nghe, chỉ và nhắc lại. Viết.) 

– one: số 1

– two: số 2

– three: số 3

– four: số 4

– five: số 5

– six: số 6

– seven: số 7

– eight: số 8

– nine: số 9

– ten: số 10

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2. Point and sing.

(Chỉ và hát.)

Đang cập nhật!

Bài 3. Count and say.

(Đếm và nói.)

Four orange.

(4 màu cam)

Advertisements (Quảng cáo)

– Six purple (6 màu tím)

– Three pink (3 màu hồng)

– Seven blue (7 màu xanh da trời)

– Eight green (8 màu xanh lá cây)

Từ vựng

1. orange” màu cam” /ˈɒrɪndʒ/”

2. blue” màu xanh da trời” /bluː/”

3. red” màu đỏ” /red/”

4. green” màu xanh lá” /ɡriːn/”

5. purple” màu tím” /ˈpɜːpl/”

6. one” số 1″ /wʌn/”

7. two” số 2″ /tuː/”

8. three” số 3″ /θriː/”

9. four” số 4″ /fɔː(r)/”

10. five” số 5″ /faɪv/”

11. six” số 6″ /sɪks/”

12. seven” số 7″ /ˈsevn/”

13. eight” số 8″ /eɪt/”

14. nine” số 9″ /naɪn/”

15. ten” số 10″ /ten/”

Advertisements (Quảng cáo)