Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Giải Tiếng Anh 2 Family and Friends: Lesson Six Words and grammar – Starter Hello

Giải bài Lesson Six: Words and grammar – Starter Hello trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends 

Bài 1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại.) 

Monday: thứ Hai

Tuessay: thứ Ba

Wednesday: thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảy

Sunday: Chủ nhật

Bài 2. Listen and chant.

Advertisements (Quảng cáo)

(Nghe và nói.) 

Đang cập nhật!

Bài 3. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

1.  It’s a little teddy bear.

Advertisements (Quảng cáo)

(Đây là một con gấu bông nhỏ.)

2.  It’s a big teddy bear.

(Đây là một con gấu bông lớn.)

Bài 4. Point and say.

(Chỉ và nói)

It’s a little chair.

(Đây là một chiếc ghế nhỏ.)

 

It’s a big chair.

(Đây là một chiếc ghế to.)

 

It’s a big cookie.

(Đây là một cái bánh quy lớn.)

 

It’s a little cookie.

(Đây là một cái bánh quy nhỏ.)

 

Từ vựng

1. Monday” thứ hai” /ˈmʌndeɪ/”

2. Tuesday” thứ ba” /ˈtjuːzdeɪ/”

3. Wednesday” thứ tư” /ˈwenzdeɪ/”

4. Thursday” thứ năm” /ˈθɜːzdeɪ/”

5. Friday” thứ sáu” /ˈfraɪdeɪ/”

6. Saturday” thứ bảy” /ˈsætədeɪ/”

7. Sunday” Chủ Nhật” /ˈsʌndeɪ/”

8. chair ” cái ghế” /tʃeə(r)/”

9. cookie” bánh quy” /ˈkʊki/”

10. teddy bear” gấu bông” /ˈtɛdi/ /beə/”

Advertisements (Quảng cáo)