Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Ước lượng trang 11, 12 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài Ước lượng trang 11, 12 Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 11 SGK Toán 2 tập 1

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.

Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

– Tìm xem máy bay được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay.

– Đếm số máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số chiếc máy bay.

– Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.

– Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.

– Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Bài 2 trang 11 Toán 2 CTST

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.

Đếm: Có .?. ngôi sao.

– Tìm xem các ngôi sao được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu ngôi sao.

Advertisements (Quảng cáo)

– Đếm số ngôi sao theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số ngôi sao.

– Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.

– Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 12 SGK Toán 2

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc thuyền.

Đếm: Có .?. chiếc thuyền.

Advertisements (Quảng cáo)

– Các được xếp thành 4 hàng .

– Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).

– Ước lượng: Có khoảng  40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Bài 2 trang 12 Toán 2 SGK Chân trời sáng tạo

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

– Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả bóng.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số quả bóng.

– Các quả bóng được xếp thành 6 nhóm.

– Mỗi nhóm có khoảng 10 quả bóng.

– Đếm số quả bóng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).

– Ước lượng: Có khoảng  60 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 61 quả bóng.

Giải Bài 3 trang 12 Toán 2 tập 1 CTST

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.

Đếm: Có .?. quả bóng.

– Tìm xem các quả bóng được xếp thành mấy hàng và mỗi hàng có khoảng bao nhiêu quả bóng.

– Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, …), từ đó ước lượng được số quả bóng.

– Các quả bóng được xếp thành 3 hàng.

– Mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng.

– Đếm số quả bóng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).

– Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 27 quả bóng.

Advertisements (Quảng cáo)