Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giả Toán lớp 2 bài Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 24 SGK Toán 2 tập 1

Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

– Các điểm được kí hiệu bằng các chữ in hoa.

– Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.

– Các điểm có trong hình vẽ là: điểm M, điểm N, điểm E, điểm C, điểm D, điểm P, điểm K, điểm H, điểm T.

– Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là đoạn thẳng MN, đoạn thẳng CD, đoạn thẳng DP, đoạn thẳng KH.

Bài 2 trang 24 Toán 2

Đúng (đ) hay sai (s)?

a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm.

b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng DE được bắt đầu ở điểm 1cm và kết thúc ở điểm 4cm. Do đó độ dài đoạn thẳng DE là 4cm – 1cm = 3cm. Từ đó xác định được tính đúng – sai của các câu đã cho.

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng DE được bắt đầu ở điểm 1cm và kết thúc ở điểm 4cm.

Do đó độ dài đoạn thẳng DE là 4cm – 1cm = 3cm.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm        (S)

b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.       (Đ)

Bài 3 trang 24 SGK Toán lớp 2 tập 1

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài .?. cm.

Advertisements (Quảng cáo)

Đoạn thẳng BC dài .?. cm.

Đoạn thẳng AC dài .?. cm.

Dùng thước kẻ để đo độ dài các đoạn thẳng đã cho.

Đoạn thẳng AB dài 7 cm.

Đoạn thẳng BC dài 3 cm.

Đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Bài 4 

Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng.

Mẫu: Vẽ đoạn thẳng dài 4cm.

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 25 SGK Toán 2

Advertisements (Quảng cáo)

Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

– Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.

– Quan sát hình vẽ và đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Giải Bài 2 trang 25 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

 Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau.

Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.

a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm.

b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c) Đo để biết bây giờ hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

a) Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm rồi nối hai điểm lại với nhau ta được đoạn thẳng AC.

b) Sên Xanh đã bò được 5 cm, khi đó Sên Xanh ở vị trí có ghi 5cm.

 Sên Vàng đã bò được 3 cm, khi đó Sên Vàng ở vị trí có ghi 3 cm.

c) Dùng thước đo độ dài để tìm khoảng cách lúc này giữa hai chú sên.

a)

b) Sên Xanh đã bò được 5 cm, khi đó Sên Xanh ở vị trí có ghi 5cm.

 Sên Vàng đã bò được 3 cm, khi đó Sên Vàng ở vị trí có ghi 3 cm.

c) Dùng thước đo độ dài để đo ta có hai chú sên cách nhau 2 cm.

ĐNE

Tìm vị trí tỉnh Bình Thuận trên bản đồ (trang 130).

– Quan sát kĩ hình ảnh cầu Lê Hồng Phong rồi tìm hình ảnh đoạn thẳng có trong đó.

– Quan sát kĩ bản đồ rồi tìm vị trí tỉnh Bình Thuận trên đó.

– Một số hình ảnh đoạn thẳng có trong hình vẽ: hình ảnh các dây văng của cây cầu (được trang trí đèn màu xanh).

– Vị trí tỉnh Bình Thuận trên bản đồ:

HĐTT

Tìm các hình ảnh đoạn thẳng ở nhà em.

Em quan sát nhà em rồi tìm hình ảnh các đoạn thẳng.

Em quan sát rồi tự tìm hình ảnh các đoạn thẳng ở nhà em.

Advertisements (Quảng cáo)