Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 1: Ôn tập và bổ sung

THỰC HÀNH

Bài 1 trang 13 SGK Toán 2

Gọi tên các thành phần của phép tính.

Quan sát ví dụ mẫu và làm tương tự.

Trong phép tính 14 + 75 = 89 ta có 14 và 75 là các số hạng, 89 là tổng.

Trong phép tính \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,5}\\{32}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,37}\end{array}\) ta có 5 và 32 là các số hạng, 37 là tổng.

Bài 2 

Tính tổng của các số.

a) 4 và 5                                 b) 30 và 10                            c) 52, 41 và 6

Cách 1:

a) 4 + 5 = 9                       b) 30 + 10 = 40                  c) 52 + 41 + 6 = 99

Cách 2: Đặt tính rồi tính

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}4\\5\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,9}\end{array}\)                              \(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{10}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,40}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{c)}\\{}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{52}\\{41}\\{\,\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,99}\end{array}\)

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 14 SGK Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính tổng.

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{43}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,68}\end{array}\)                               \(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{55}\\{13}\end{array}}\\\hline{\,\,\,68}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{c)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,7}\\{61}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,68}\end{array}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 14 Toán 2 CTST

Số?

Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên, từ đó ta tìm được các số còn thiếu.

Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên.

a) Ta có: 3 + 1 = 4; 1 + 4 = 5 và 4 + 5 = 9.

Do đó, số cần điền vào dấu ? là 9.

b)

Giải Bài 3 trang 14 Toán 2 tập 1

Số?

Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 15 Toán lớp 2

Mỗi con vật che số nào?

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy số mà mỗi con vật che bằng tổng của hai số liên tiếp trong vòng tròn.

Ta có:

30 + 41 = 72;  41 + 56 = 97;  56 + 30 = 86;

25 + 12 = 37;  12 + 30 = 42;  30 + 25 = 55.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 5 trang 15 SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo

Quan sát tranh

a) Số?

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

– Quan sát tranh vẽ rồi đếm số lượng mỗi quả có trên đĩa.

– Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

a)

b)    3 + 2 = 5 ;

       2 + 3 = 5.

Bài 6 trang 16 Toán 2 tập 1 CTST

Số? (Theo mẫu)

– Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

– Ta có thể “đặt tính rồi tính” ra nháp rồi điền kết quả vào ô trống.

Giải Bài 7 trang 16 Toán lớp 2

Tìm trứng cho gà mẹ.

Tính tổng của các số đã cho, từ đó tìm được trứng cho gà mẹ.

Tổng của 2 và 6 là: 2 + 6 = 8.

Tổng của 3 và 6 là: 3 + 6 = 9.

Tổng của 1 và 5 là: 1 + 5 = 6.

Tổng của 4 và 4 là: 4 + 4 = 8.

Tổng của 0 và 6 là: 0 + 6 = 6.

Tổng của 8 và 1 là: 8 + 1 = 9.

Vậy ta có kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)