Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Số hạng – Tổng trang 14 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài Số hạng – Tổng – Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều

Bài 1 trang 14 Toán 2 tập 1

Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau:

Quan sát vị trí các số trong phép tính, từ đó xác định được số hạng, tổng trong mỗi phép tính.

*) Trong phép tính 35 + 2 = 37:

• 35 và 2 được gọi là số hạng.

• 37 hoặc 35 + 2 được gọi là tổng.

Làm tương tự với câu còn lại.

*) Trong phép tính 35 + 2 = 37:

• 35 và 2 được gọi là số hạng.

Advertisements (Quảng cáo)

• 37 hoặc 35 + 2 được gọi là tổng.

*) Trong phép tính 18 + 50 = 68:

• 18 và 50 được gọi là số hạng.

• 68 hoặc 18 + 50 được gọi là tổng.

Bài 2 trang 14 Toán 2 SGK Cánh diều

Tính tổng, biết các số hạng lần lượt là:

Advertisements (Quảng cáo)

– Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

– Ta có thể “đặt tính rồi tính” như sau:

+ Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

+ Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{10}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,15}\end{array}\)                                             \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{20}\\{30}\end{array}}\\\hline{\,\,\,50}\end{array}\)

Bài 3 trang 14 SGK Toán 2 tập 1

Thực hành “Lập tổng”.

Lấy hai thẻ số bất kì trong 4 thẻ số đã cho rồi lập tổng từ hai thẻ số đã cho

Lấy hai thẻ số bất kì từ các thẻ số đã cho ta lập được các tổng như sau:

4 + 20            4 + 2               4 + 30

20 + 2            20 + 30           2 + 30

Advertisements (Quảng cáo)