Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60, 61 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 60 Toán lớp 2 tập 1

Tính:

Bài 2 trang 61 Toán lớp 2 Cánh diều

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{37}\\{\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,41}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{29}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,38}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{46}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,51}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{66}\\{\,\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,73}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{89}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,95}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{53}\\{\,\,8}\end{array}}\\\hline{\,\,\,61}\end{array}\)

Bài 3 trang 61 Toán 2 tập 1

Tìm chữ số bị chú ong che khuất trong mỗi phép tính sau:

Advertisements (Quảng cáo)

+) Phép tính 36 + 7.

Đặt tính rồi tính ta được:

             \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{\,\,\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,43}\end{array}\)

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 4.

+) Phép tính thứ hai:

Ta thấy chữ số hàng chục ở tổng và số hạng thứ nhất đều là 7, do đó phép tính đã cho là phép tính không có nhớ.

Ở hàng đơn vị, ta có 6 + 2 = 8.

Advertisements (Quảng cáo)

Phép tính đầy đủ như sau:

                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{76}\\{\,\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,78}\end{array}\)

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 6.

+) Phép tính thứ ba:

Ở hàng đơn vị ta có: 6 + 5 = 11, do đó ta viết 1 ở hàng đơn vị, nhớ 1 sang hàng chục.

Quan sát ta thấy chữ số hàng chục ở tổng là 2, từ đó suy ra chữ số hàng chục ở số hạng thứ nhất là 1.

Phép tính đầy đủ như sau:

                         \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{16}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,21}\end{array}\)

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 1.

Giải Bài 4 trang 61 Toán lớp 2 Cánh diều tập 1

Nhi bật xa được 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhi 5 cm. Hỏi Khôi bật xa được bao nhiêu xăng-ti-mét?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số xăng-ti-mét Nhi bật xa được, số xăng-ti-mét Khôi bật xa hơn Nhi) và hỏi gì (số xăng-ti-mét Khôi bật xa được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số xăng-ti-mét Khôi bật xa được ta lấy số xăng-ti-mét Nhi bật xa được cộng với số xăng-ti-mét Khôi bật xa hơn Nhi.

Tóm tắt

Nhi: 87 cm

Khôi bật xa hơn Nhi: 5 cm

Khôi: ? cm

Khôi bật xa được số xăng-ti-mét là:

87 + 5 = 92 (cm)

Đáp số: 92 cm.

Advertisements (Quảng cáo)