Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62, 63 Toán lớp 2 Cánh diều: Luyện tập

Giải bài Luyện tập trang 62, 63 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 62 Toán 2 tập 1

Tính:

Bài 2 trang 62 Toán 2 tập 1 cánh diều

Đặt tính rồi tính:

a) 25 + 39                  46 + 46                   64 + 26                   75 + 15

b) 17 + 7                   89 + 2                     58 + 2                      67 + 3

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{25}\\{39}\end{array}}\\\hline{\,\,\,64}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{46}\\{46}\end{array}}\\\hline{\,\,\,92}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{64}\\{26}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{75}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{17}\\{\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,24}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{89}\\{\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,91}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{\,\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,60}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)

Giải Bài 3 trang 62 Toán lớp 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Advertisements (Quảng cáo)

Đặt tính rồi tính ta được:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{23}\\{17}\end{array}}\\\hline{\,\,\,40}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{22}\\{68}\end{array}}\\\hline{\,\,\,90}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{71}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,80}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{24}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,30}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,50}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{12}\end{array}}\\\hline{\,\,\,70}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{56}\\{\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,60}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{17}\\{\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,20}\end{array}\)

Vậy ta nối mỗi phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Bài 4 trang 63 SGK Toán 2 tập 1

a) Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

23 + 9 + 40                            51 + 19 + 10

b) Điền dấu (>, <, =) thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

a) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

b) Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

a)  23 + 9 + 40 = 32 + 40 = 72

   51 + 19 + 10 = 70 + 10 = 80

b)

Giải Bài 5 trang 62 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người?

Tóm tắt

Đoàn khách thứ nhất: 35 người

Đoàn khách thứ hai: 25 người

Có tất cả: ? người

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người là:

35 + 25 = 60 (người)

Đáp số: 60 người.

Advertisements (Quảng cáo)