Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Sinh học 12

Bài 56, 57, 58, 59, 60 trang 39 SBT Sinh 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với khái niệm về mức phản ứng ?

CHIA SẺ
Giải bài 56, 57, 58, 59, 60 trang 39 Sách bài tập Sinh học 12. Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Câu 56: Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình ?;  Phát biểu nào sau đây không đúng với khái niệm về mức phản ứng ?

56. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình ?

A. Kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

B. Kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi.

C. Kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường.

D. Kiểu hình khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

57. Phát biểu nào sau đây không đúng với khái niệm về mức phản ứng ?

A. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

B. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong những điều kiện môi trường khác nhau.

C. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra những cá thể đa dạng về kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong cùng một điều kiện môi trường.

58. Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

A. Ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

B. Ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên

D. Giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường.

59. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Giống tốt, kĩ thuật sản xuất tốt, năng suất không cao.

B. Ở vật nuôi và cây trồng, năng suất là kết quả tác động tổng hợp của giống và kĩ thuật.

C. Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của giống.

D. Kiểu gen quy định giới hạn năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng.

60. Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây ?

A. Môi trường.                       B. Kiểu gen.

C. Kiểu hình.                         D. Năng suất.

ĐÁP ÁN