Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 42, 43 SBT Vật Lý 11: Câu nào dưới đây nói về điôt bán dẫn là không đúng ?

CHIA SẺ
Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn SBT Lý lớp 11. Giải bài 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 trang 42, 43. Câu 17.6: .Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường…; Câu nào dưới đây nói về điôt bán dẫn là không đúng ?

17.6.Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường \(\overrightarrow {{E_t}} \)  trong lớp chuyển tiếp p-n do quá trình khuếch tán và tái hợp của các loại hạt tải điện ? Mũi tên dài chỉ chiều khuếch tán của êlectron. Mũi tên ngắn chỉ chiều điện trường \(\overrightarrow {{E_t}} \)

 

Đáp án A

17.7. Câu nào dưới đây nói về điôt bán dẫn là không đúng ?

A. Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn được tạo bởi một lớp chuyển tiếp p-n.

B. Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chạy qua nó theo chiều thuận từ n sang p.

C. Điôt bán dẫn chỉ cho dòng điện chạy qua nó khi miền p được nối với cực dương và miền n được nối với cực âm của nguồn điện ngoài.

D. Điôt bán dẫn có tinh chất chính lưu dòng điện nên được dùng để biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Đáp án B

17.8. Hình nào trong Hình 17.2 mô tả đúng sơ đồ mắc điôt bán dẫn với nguồn điện ngoài U khi dòng điện I chạy qua nó theo chiều thuận ?

 

Đáp án C

17.9. Câu nào dưới đây nói về tranzito lưỡng cực là không đúng ?

A. Tranzito lưỡng cực có hai loại khác nhau : loại n-p-n và loại p-n-p.

B. Tranzito lưỡng cực n-p-n là một tinh thể bán dẫn được pha tạp đế tạo ra một miền p rất mỏng kẹp giữa hai miền n1 và n2, hình thành hai lớp chuyển tiếp : lớp n1-p phân cực thuận và lớp p-n2 phân cực ngược.

C. Mỗi tranzito lưỡng cực có ba điện cực C-B-E : cực góp hay colectơ C, cực đáy hay cực bazơ B, cực phát hay êmitơ E.

D. Tranzito lưỡng cực là linh kiện bán dẫn có thể khuếch đại các tín hiệu điện nên được dùng phổ biến để lắp các mạch khuếch đại và khoá điện tử.

Đáp án B

17.10*. Trong Hình 17.3, hình nào mô tả đúng mô hình cấu trúc và kí hiệu của tranzito lưỡng cực n-p-n ? Mũi tên chỉ chiều dòng điện giữa cực bazơ và cực êmitơ (dòng bazơ).

Đáp án A