Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 14 SBT Vật Lý 11: Đơn vị điện dung có tên là gì ?

CHIA SẺ
Bài 6 Tụ điện SBT Lý lớp 11. Giải bài 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 trang 14. Câu 6.3: Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì…;  Đơn vị điện dung có tên là gì ?

6.3. Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì

A. chúng phải có cùng điện dung.

B. hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.

C. tụ điện nào có điộn dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.

D. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn,

Đáp án D

6.4. Trường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện ?

A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

B. Một quả cầu thuỷ tinh nhiễm điện, đặt xa các vật khác.

C. Hai quả cầu kim loại, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

D. Hai quả cầu thuỷ tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

Đáp án C

6.5. Đơn vị điện dung có tên là gì ?

A. Culông.                                       B. Vôn.

C. Fara.                                            D. Vôn trên mét.

Đáp án C

6.6. Một tụ điện có điện dung 20 μF, được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V. Điện tích của tụ sẽ là bao nhiêu ?

A. 8.102 C.                B. 8C.

C. 8.10-2 C.                  D. 8.10-4 C

Đáp án D