Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 6.1, 6.2 trang 13 SBT môn Lý 11: Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

CHIA SẺ
Bài 6 Tụ điện Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 6.1, 6.2 trang 13. Câu 6.1: Chọn câu phát biểu đúng…;  Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó là đúng ?

Bài 6.1: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Đáp án D

Bài 6.2: Chọn câu phát biểu đúng.

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Đáp án B