Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 36, 37 SBT môn Lý lớp 11: Câu nào dưới đây nói về hồ quang điện là không đúng ?

CHIA SẺ
Bài 15 Dòng điện trong chất khí Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 36, 37. Câu 15.1: Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dân điện không tự lực ?; Câu nào dưới đây nói về hồ quang điện là không đúng ?

Bài 15.1: Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dân điện không tự lực ?

A. Quá trình dẫn điện của chất khí khi không có tác nhân ion hoá.

B. Quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường mạnh.

C. Quá trình dẫn điện của chất khí trong đèn ống.

D. Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ tác nhân ion hoá.

Đáp án D

15.2. Câu nào dưới đây nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I vào hiệu điện thế U giữa hai cực tụ điện chứa chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực là không đúng ?

A. Với mọi giá trị của U:I  luôn tăng tỉ lệ với U.

B. Với U  nhỏ :I tăng theo U.

C. Với U đủ lớn I  đạt giá trị bão hoà.

D. Với U quá lớn : I tăng nhanh theo U.

Đáp án A

15.3. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí là không đúng ?

A. Là hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua nó gây ra.

B. Là hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí đặt trong điện trường đủ mạnh.

C. Là hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do có tác nhân ion hoá từ ngoài.

D. Là hiện tượng tãng mật độ hạt tải điện trong chất khí theo kiểu “tuyết lở”, tức là mỗi êlectron, sau khi va chạm với phân tử khí, sẽ tạo thành ba hạt tải điện (gồm hai êlectron và một ion dương) khi đặt trong điện trường đủ mạnh.

Đáp án C

15.4. Câu nào dưới đây nói về quá trình dẫn điện tự lực của chất khí là không đúng ?

A. Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện.

B. Là quá trình dẫn điện trong chất khí do tác nhân ion hoá từ ngoài.

C. Là quá trình dẫn điện trong chất khí không cần tác nhân ion hoá từ ngoài.

D. Là quá trình dẫn điện trong chất khí thường gặp : tia lửa điện, hồ quang điện.

Đáp án B

15.5. Câu nào dưới đây nói về hồ quang điện là không đúng ?

A. Là qụá trình phóng điện tự lực trong chất khí khi được đặt trong điện trường đủ mạnh để ion hoá chất khí.

B. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí mà các hạt tải điện mới sinh ra là êlectron tự do thoát khỏi catôt do phát xạ nhiệt êlectron.

C. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí không cần hiệu điện thế quá cao, chỉ cần có cường độ dòng điện đủ lớn để đốt nóng đỏ catôt.

D. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí được ứng dụng trong hàn điện, nấu chảy kim loại, chiếu sáng.

Đáp án A