Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11: Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền?

Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền? Sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về đặc điềm di truyền là nhờ quá trình phân li độc lập … trong Kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. So sánh sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật.

2. Tại sao sinh sản hữu tính tạo được các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền ?


1. – Giống nhau: là quá trình sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực đơn bội ( tinh trùng ) và giao tử cái đơn bội ( tế bào trứng) để tạo ra hợp tử lưỡng bội. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

Advertisements (Quảng cáo)

-Khác nhau: ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh và phát triển của hợp tử.

2. Sinh sản hữu tính tạo ra được các cá thể mới đa dạng về đặc điềm di truyền là nhờ quá trình phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, trao đổi chéo và thụ tinh.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)