Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 môn Sinh 11: Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrogen và progestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng không?

Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrogen và progestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng không ? Tại sao ?  FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ ( tế bào Leydig) sản xuất ra testostêrôn … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 môn Sinh 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Phụ nữ uống thuốc tránh thai ( chứa progestrogen hoặc progestrogen + estrogen) có thể tránh được thai, tại sao ?

2. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơstrogen và progestêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng không ? Tại sao ?


1. Khi uống thuốc tránh thai hằng ngày, nồng độ các hoocmôn progestrogen và ơstrogen nhân tạo trong máu cao ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hooc môn GnRH, FSH, LH giàm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh thai.

Advertisements (Quảng cáo)

2. FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ ( tế bào Leydig) sản xuất ra testostêrôn . Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. Vì vậy, tăng hay giảm hàm lượng hoocmôn FSH, LH sẽ làm thay đổi nồng độ testos tê rôn và làm ảnh hưởng đền quá trình sinh tinh trùng.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)