Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ? Giống nhau: Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.; Tạo ra cơ thể mới bằng hình thức nguyên phân … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh 15 phút Chương 4 lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1.. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ?

2.. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?


1. * Giống nhau:

-Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tạo ra cơ thể mới bằng hình thức nguyên phân

* Khác nhau:

-Thực vật: sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng.

– Động vật: phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh và trinh sản.

Advertisements (Quảng cáo)

2. Do các cơ thể giống hệt nhau về kiểu gen nên động vật chỉ thích nghi tốt với điều kiện môi trường ổn định. Khi điều kiện môi trường thay đổi theo hướng bất lợi cho kiểu gen đó thì toàn bộ các cá thể trong quân thể sẽ chết hết.

Advertisements (Quảng cáo)