Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11: Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào?

CHIA SẺ
Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào? Các hoocmon tham gia điều hòa sinh tinh là FSH, LH của tuyến yên, GnRH của vùng dưới đồi và testosteron của tinh hoàn … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Sinh lớp 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Rối loạn sản xuất FSH, LH, ơtrôgen và prôgestêrôn có ảnh hưởng đền quá trình sinh trứng không ? Tại sao ?

2.  Cho biết những hoocmon nào tham gia vào quá trình điều hòa sinh tinh, vai trò của chúng như thế nào ?


1. – FSH và LH của tuyến yên kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Quá trình sản xuất hoocmon FSH, LH rối loạn làm ảnh hưởng đến quá trình chín và rụng trứng.

– Nồng độ prôgestêrôn  và ơstrôgen điều hòa ngược đề sản xuất FSH và LH của tuyến yên . Nên khi sản xuất prôgestêrôn và ơstrôgen bị rối loạn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng.

2. – Các hoocmon tham gia điều hòa sinh tinh là FSH, LH của tuyến yên, GnRH của vùng dưới đồi và testosteron của tinh hoàn.

– FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

-LH: kích thích tế bào kẽ ( tế bào Leydig) sản xuất ra testosteron.

-Testosteron kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.

-GnRH: kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.