Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao

Bài 5, 6, 7, 8 trang 120, 121 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III

CHIA SẺ
 Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 120, 121 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Đường thẳng nào không cắt đường thẳng; Đường thẳng nào song song với đường thẳng 

Bài 5: Đường thẳng nào không cắt đường thẳng \(2x+3y-1=0 \)? 

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,2x + 3y + 1 = 0 \cr
& (B)\,\,\,x – 2y + 5 = 0 \cr
& (C)\,\,\,2x – 3y + 3 = 0 \cr
& (D)\,\,\,4x – 6y – 2 = 0 \cr} \)

Ta có đường thẳng \(\,\,2x + 3y + 1 = 0\) song song với đường thẳng \(\,\,2x + 3y – 1 = 0\) nên không cắt \(\,\,2x + 3y – 1 = 0\) .

Chọn (A).


Bài 6: Đường thẳng nào song song với đường thẳng \(x – 3y +4 = 0\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 + t \hfill \cr
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 – t \hfill \cr
y = 2 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 – 3t \hfill \cr
y = 2 + t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 1 – 3t \hfill \cr
y = 2 – t \hfill \cr} \right. \cr} \)

Đường thẳng \(x – 3y +4 = 0\) có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \,(3\,;\,1)\) .

Quảng cáo

Chọn (D).


Bài 7: Đường thẳng nào song song với đường thẳng 

\(\left\{ \matrix{
x = 3 – t \hfill \cr
y = – 1 + 2t \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr
y = – 2t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 – 2t \hfill \cr
y = t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 5 + 4t \hfill \cr
y = 2t \hfill \cr} \right. \cr} \)

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\left\{ \matrix{
x = 3 – t \hfill \cr
y = – 1 + 2t \hfill \cr} \right.\) là \(\overrightarrow u \left( { – 1;2} \right)\)

Chọn (B).


Bài 8: Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng \(4x – 3y + 1 = 0\)

\(\eqalign{
& (A)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 4t \hfill \cr
y = – 3 – 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (B)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 4t \hfill \cr
y = – 3 + 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (C)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = – 4t \hfill \cr
y = – 3 – 3t \hfill \cr} \right. \cr
& (D)\,\,\,\left\{ \matrix{
x = 8t \hfill \cr
y = – 3 + t \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vec tơ pháp tuyến của đường thẳng \(4x – 3y + 1 = 0\) là \(\overrightarrow n  = (4\,;\, – 3)\) .

Chọn (A).