Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9

Bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 Trang 50 SBT Hóa học 9: Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất có trong dầu nhờn

CHIA SẺ
Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 Trang 50 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 40.1: Dầu mỏ có đặc điểm; Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất có trong dầu nhờn…

Bài 40.1: Dầu mỏ có đặc điểm

A. Dễ tan trong nước.

B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước,

C. Không tan trong nước và chìm dưới nước.

D. Có nhiệt độ sôi là 220°C.

Đáp án B.


Bài 40.2: Thành phần chính của khí thiên nhiên là

A. Metan.

B. Metan và axetilen.

C. Etilen và axetilen.

D. Metan và Etilen.

Đáp án A.


Bài 40.3: Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất có trong dầu nhờn.

– Nhiệt độ sôi của các chất:

trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.

– Khả năng bay hơi của các chất :

trong xăng > trong dầu hoả > trong dầu nhờn.

– Phân tử khối của các chất:

trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.


Bài 40.4: Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau

\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + ?\)

\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + ?\)

\({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + ?\)

Các phản ứng crăckinh

a) \({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + {C_4}{H_{10}}\)

b) \({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + {C_6}{H_{12}}\)

c) \({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + {C_9}{H_{18}}\)