Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Tiếng Anh 7 - Thí điểm

E. Writing – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: How do you go to school every day?

CHIA SẺ
Unit 11 – Travelling In The Future – Du Lịch Trong Tương Lai SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần E. Writing – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100.; How do you go to school every day?

1. Write five sentences to describe the picture about cities and transport in 2100. You may use suggestions if needed.

Viết năm câu để mô tả thành phố và các phương tiện giao thông trong năm 2100. Có thể sử dụng các gợi ý nếu cần.

Quảng cáo

In the future people will use flying cars and supersonic buses. On the ground there will be no car traffic. You will just walk and there will be places to land your flying vehicles. There will be many open spaces where we enjoy beautiful fountains and green trees. Buildings will be constructed with solar panels. Most of our engines will be solar-powered.

2. How do you go to school every day? On foot, by bicycle, by bus, by boat, or in a car? What are things you like about it? What are the things you don’t like about it? Do you want to make your travelling better? Write at least three ideas in these boxes and present them to the class if possible.

Hằng ngày bạn đến trường bằng phương tiện gì? Đi bộ, xe đạp, xe bus, tàu hay ô tô? Bạn cảm nhận thế nào về các phương tiện đó? Bạn thích phương tiện đó ở điểm gì? Bạn có muốn một phương tiện tốt hơn? Viết ít nhất 3 ý trong số trên và nói trước lớp nếu có thể.