Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Lý – Chương 1 Quang học – lớp 7 15 phút: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì?

CHIA SẺ
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì?; Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì sao … trong Chia sẻ đề kiểm tra Lý – Chương 1 Quang học – lớp 7 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Khi chiếu ánh sáng đến một vật đặt trong không khí (như thủy tinh), ta thấy vật trong suốt là vì:

A. vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

B. vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

C. vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

D. có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

2. Trong hình 3 biết góc tới i =30°. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lê trên thì phải quay gương quanh điểm tới của nó theo chiều nào, quay một góc bao nhiêu?

A. Sang phải một góc 30°                          B. Sang phải một góc 60°.

C. Sang trái một góc 60°                            D. Sang trái một góc 30°.

3. Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu ?

A. 1,5m      B. 1,25m    C. 2,5m   D. 1,7m

4. Nội dung nào sau đây không thuộc định luật phản xạ ánh sáng?

A.Góc phản xạ bằng góc tới.

B.Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.

C. Tia phản xạ bằng tia tới.

D. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến bằng góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến.

5. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trời.                                                  B. Mặt Trăng

C. Ngọn nến đang cháy.                              D. Cục than gỗ đang nóng đỏ.

6. a/ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì? Cho ví dụ.

b/ Nêu đặc điểm của nguồn sáng, cho ví dụ.


1

2

3

4

5

A

C

A

C

B

6. a ) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật.

           Ví dụ đặt một bút chì trước gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng vật tức là có kích thước bằng bút chì.

            b ) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng. Cho ví dụ như Mặt trời, ngọn đèn khi sáng… là những nguồn sáng, các vật đó tự sáng.