Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý – Chương 2 Âm học lớp 7: Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

CHIA SẺ
Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?; Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý – Chương 2 Âm học lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A.Tờ giấy trang.           B. Ngọn đèn.

c. Mặt trời.                   D. Ngôi sao.

2. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?

A.Khi vật đó được chiếu sáng.              B.Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

C. Khi vật đó phát ra ánh sáng.                  D. Vào ban ngày.

3. Chọn câu trả lời sai?

Địa phương X (một địa phương nào đó) cổ nhật thực toàn phần khi địa phương đó:

A. đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời.

B. bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt ‘Trời truyền tới.

C. nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng và ở đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời

D. hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng.

4. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Tia phàn xạ

A. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tớiỂ

B. và tia tới cùng nằm trong một mặt phăng.

c. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương.

D. nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới, về bên kia pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i.

5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 45° thì góc phản xạ là:

A. 30°                     B. 45°                 C. 60°                   D. 90°

6. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 5m                                     B. 1,25m

C. 2,5m                                  D. 1.6m

7. Ta nhìn thấy ngọn lửa trong đêm tối vì ngọn lửa đó……….. và ánh sáng đó đã truyền đến mắt ta Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

A. bập bùng             C. được chiếu sáng

B. dao động              D. tự phát ra ánh sáng

8. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điếm:

A. là góc vuông.

B. bằng góc tới.

c. bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương.

D. bằng góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương.

9. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 1.8 mét. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu

A. 5m      B. 1,8m     C. 1,6m           D. 3,6m

10. Các chùm sáng nào dưới đây là chùm sáng hội tụ (Hình 2)

A.Hình a và b            B. Hình a và c.

C. Hình b và c           D. Hình a, c và d.


1

2

3

4

5

A

B

D

D

B

6

7

8

9

10

C

D

B

B

B