Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 73, 74, 75, 76 trang 77, 78 SBT Toán 6 tập 1: Tính 0 – ( -9) =?    

CHIA SẺ
Bài 7 Phép trừ số nguyên SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 73, 74, 75, 76 trang 77, 78 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 73: Tính …

Câu 73: Tính

a) 5 – 8           b) 4 – ( -3)         c) (-6) – 7          d) ( -9) – (-8)

a) 5 – 8  = 5 +( -8) = -3

b) 4 – ( -3) = 4 + 3 = 7

c) (-6) – 7  =(-6) + (-7) = -13

d) ( -9) – (-8) = ( -9 ) + 8 = -1

Câu 74: Tính

a) 0 – ( -9) =?               b) (-8) – 0 =?            c) (-7) – (-7) = ?

a) 0 – (-9) =   0 + 9 = 9

b) (-8) – 0 =( -8 ) + 0 = -8

c) (-7) – (-7) = ( – 7) +7 = 0

Câu 75: Điền số thích hợp vào ô trống.

a

27

0

-a

12

-(-5)

a

27

-12

0

-5

-a

-27

12

0

-(-5)

Câu 76: Đố: Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán ”+” , ”–” điền vào các ô trống trong bảng dưới để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần.