Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 32, 33, 34 trang 71 SBT Toán 6 tập 1: Viết tập hợp C bao gồm các phần tử  của A và các giá trị tuyệt đối của chúng

CHIA SẺ
Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 32, 33, 34 trang 71 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 32: Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng…

Câu 32: Cho \({\rm{A}} = \left\{ {5; – 3;7; – 5} \right\}\)

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử  của A và các giá trị tuyệt đối của chúng.

a) B = \(\left\{ {5; – 3;7; – 5;3; – 7} \right\}\);

b) C = \(\left\{ {5; – 3;7; – 5;3} \right\}\).

Câu 33

Điền : < , >

a) -99 … – 100                   b)  -542 … -263

c) 100 … -100                   d) -150 … 2

a) -99 > – 100                   b) -542 < -263

c) 100 > -100                   d) -150 < 2

Câu 34: a) Tìm số liền sau của các số: 11; 5; -3

b) Tìm số đối của các số đối của: 11; 5; -3

c) Tìm số liền trước của các số đối của: 11; 5; -3

d) Có nhận xét gì về kết quả của câu a) và câu c).

a) Số liền sau của 11 và 12

    Số liền sau của 5 và 6

    Số liền sau của -3 và -2

b) Số đối của 11 là -11

    Số đối của 5 là -5

    Số đối của -3 là 3

c) Số liền trước của các số đối của -11 là -12

    Số liền trước của các số đối của 5 là 6

    Số liền trước của các số đối của -3 là 2

d) Các kết quả là các số đối nhau: Số liền trước của số đối của một số là số đối của số liền sau nó.