Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 145, 146, 147 trang 90 SBT Toán 6 tập 1: Tìm hai số tiếp theo của mỗi dãy số: -2, 4, -8, 16, …

CHIA SẺ
Bài 12 Tính chất của phép nhân SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 145, 146, 147 trang 90 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 145: Áp dụng tính chất …

Câu 145: Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c để điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) (-11).(8 – 9) = (-11). … – (-11). … = …

b) \(\left( { – 12} \right).10-\left( { – 9} \right).10 = \left[ { – 12 – ( – 9)} \right]… = …\)

a) (-11).(8 – 9) = (-11). 8 – (-11). 9 = 11

b) \(\left( { – 12} \right).10-\left( { – 9} \right).10 = \left[ { – 12 – ( – 9)} \right].10 =  – 30\)

Câu 146: Giá trị của tích \(2.a.{b^2}\) với a = 4 và b = -6 là số nào trong bốn đáp số A,  B,  C,  D dưới đây:

(A) -288                         (B) 288

(C) 144                          (D) -144

Với a = 4 và b = -6 thì \(2.a.{b^2} = 2.4.{\left( { – 6} \right)^2} = 8.36 = 288\)

Vậy chọn đáp án (B) 288

Câu 147: Tìm hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a) -2, 4, -8, 16, … (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -2)

b) 5, -25, 125, -625, … (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -5)

a) -2, 4, -8, 16, -32, 64 (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -2)

b) 5, -25, 125, -625, 3125, -15625 (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với -5)