Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Hình có tâm đối xứng trang 56, 57, 58 Toán lớp 6 tập 2

Trả lời câu hỏi trang 56, 57 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán lớp 6 tập 2 CTST. Bài 2 Hình có tâm đối xứng – Chương 7 Hình học trực quan

Hoạt động khám phá

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B trên đường tròn sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB (Hình 1a).

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M. Đo rồi so sánh độ dài IM và IM (Hình 1b).

a) Kẻ đường thẳng đi qua A và O, đường thẳng đó cắt đường tròn tai điểm thứ hai chính là điểm B.

b) Đo rồi so sánh độ dài IM và IM.

a)  O là trung điểm của AB, Khi đó AB là đường kính của đường tròn.

b) Độ dài IM = IM’.

Thực hành 1

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Hình a và b có tâm đối xứng:

Vận dụng

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Advertisements (Quảng cáo)

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

– Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

– Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 1 trang 58 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Hình a có tâm đối xứng:

 

Bài 2 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Bài 3 trang 58 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Những chữ cái có tâm đối xứng là:  S, I, O, N Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: I và O

Bài 4 trang 58 Toán 6 tập 2

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Hình thứ nhất có tâm đối xứng.

Advertisements (Quảng cáo)