Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Speaking – Lesson 3 Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Trả lời câu hỏi Speaking – Lesson 3 Unit 1 Home trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

What Do You Know about These Places?

(Em biết gì về những nơi này?)

a. You’re planning a geography presentation. Work in pairs. Student A, answer Student B’s questions about Colmar. Swap roles and repeat with Clovelly.

(Em đang lên kế hoạch cho một bài thuyết trình về địa lý. Làm việc theo cặp. Học sinh A trả lời những câu hỏi của học sinh B về Colmar. Đổi vai và lặp lại với Clovelly.)

Colmar

– east of France

– big town

– famous for beautiful houses and museums

– warm

Covelly

– south of England

– small village

– famous for old houses and fishing

– cold

Tạm dịch:

Colmar

– east of France (phía tây nước Pháp)

– big town (thị trấn lớn)

Advertisements (Quảng cáo)

– famous for beautiful houses and museums (nổi tiếng với những ngôi nhà và bảo tàng xinh đẹp)

– warm (ấm áp)

Covelly

– south of England (phía nam nước Anh)

– small village (ngôi làng nhỏ)

– famous for old houses and fishing (nổi tiếng về những ngôi nhà cổ và đánh bắt cá)

– cold (lạnh)


B: Where is Colmar?

(Colmar ở đâu?)

A: It’s in the east of France.

(Nó ở phía đông của nước Pháp.)

Advertisements (Quảng cáo)

B: Is it a city?

(Nó là thành phố à?)

A: No, it is a big town.

(Không, nó là một thị trấn lớn.)

B: What is it famous for?

(Nó nổi tiếng về cái gì?)

A: It’s famous for beautiful houses and museums.

(Nó nổi tiếng với những ngôi nhà và bảo tàng xinh đẹp.)

B: What is the weather like?

(Thời tiết thế nào?)

A: It’s warm.

(Thời tiết ấm.)

b. Ask and answer about other places that you know.

(Hỏi và trả lời về những địa điểm khác mà em biết.)

A: Where is Dalat?

(Đà Lạt ở đâu?)

B: Dalat is in Lam Dong province.

(Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.)

A: Is it a town or city?

(Nó là một thị trấn hay thành phố?)

B: Dalat is the largest city of the Central Highlands region in Vietnam.

(Đà Lạt là thành phố lớn nhất của khu vực Tây Nguyên Việt Nam.)

A: What is Dalat famous for?

(Đà Lạt nổi tiếng về cái gì?)

B: It is famous for pine woods and twisting roads full of marigold and mimosa blossoms in the winter.

(Nơi đây nổi tiếng với rừng thông và những con đường ngoằn ngoèo đầy hoa dã quỳ và mai anh đào vào mùa đông.)

A: What is the weather like?

(Thời tiết như thế nào?)

B: It’s cool. The average temperature is 14 to 23 °C.

(Thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ trung bình là 14 đến 23 ° C.)

Advertisements (Quảng cáo)