Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Speaking Lesson 1 Unit 1 – SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Speaking – Lesson 1 Unit 1 Home trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Do You Live in a House?

Start by getting your partner’s attention.

(Bắt đầu bằng việc thu hút sự chú ý của bạn em.)

a. Add two more words in the table, then complete the survey about your home. After that, ask three friends about theirs.

(Thêm 3 từ vào bảng, sau đó hoàn thành bảng khảo sát về ngôi nhà của em. Kế đến, hỏi ba người bạn về nhà của họ.)

name:….

name:….

name:….

name:….

house/ apartment

pool

yard

____________

____________

Advertisements (Quảng cáo)

Me – Vy

(Tôi – Vy)

Mai

Phong

Minh

house/ apartment

(nhà/ căn hộ)

house

apartment

house

house

pool

(hồ bơi)

a pool

no pool

no pool

a pool

yard

(sân)

a yard

no yard

a yard

no yard

rooms

(phòng)

5 rooms

4 rooms

6 rooms

4 rooms

garden

(vườn)

a garden

no garden

no garden

a garden

b. Report to the class about your group.

(Báo cáo trước lớp về nhóm của em.)

Advertisements (Quảng cáo)

In our group, two people live in houses. Two people live in apartments. Three people have balconies.

(Trong nhóm tôi, hai bạn sống trong nhà. Hai bạn sống trong căn hộ. Ba bạn có ban công.)

In our group, three people live in houses and one person lives in an apartment. Two people have pools. Two people have yards. Two people’s houses have 4 rooms, one person’s has 5 rooms and one person’s house has 6 rooms. Two people have gardens.

Tạm dịch:

Trong nhóm của chúng tôi, ba người sống trong nhà và một người sống trong căn hộ. Hai người có hồ bơi. Hai người có sân. Nhà của hai người có 4 phòng, nhà của một người có 5 phòng và nhà của một người có 6 phòng. Hai người có vườn.

Advertisements (Quảng cáo)