Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Practice – Lesson 2 Unit 5 trang 43 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Practice – Lesson 2 Unit 5 Around Town trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Take turns ordering. Swap roles and repeat.

(Luân phiên nhau gọi món. Đổi vai và lặp lại.)

– What would you like to eat?

– What would you like to drink?

– OK. Anything else?

– What would you like for dessert?

– What would you like to eat?: Bạn muốn ăn gì?

– What would you like to drink?: Bạn muốn uống gì?

Advertisements (Quảng cáo)

– OK. Anything else?: Được rồi. Còn gì nữa không?

– What would you like for dessert?: Bạn muốn gì cho món tráng miệng?

A: What would you like to eat?

(Ngài muốn muốn ăn gì?)

B: I’d some rice with grilled pork.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tôi muốn cơm với thịt lợn nướng.)

A: What would you like to drink?

(Ngài muốn uống gì?)

B: I’d like some milk.

(Tôi muốn một ít sữa.)

A: OK. Anything else?

(Vâng. Còn gì nữa không thưa ngài?)

B: I also would like some dessert.

(Tôi cũng muốn một ít món tráng miệng.)

A: What would you like for dessert?

(Ngài muốn món tráng miệng nào?)

B: I’d like some chocolate ice cream. Thanks.

(Tôi muốn một ít kem sô cô la. Cảm ơn.)

A: OK. Just a minute, please.

(Vâng. Ngài vui lòng đợi một chút.)

Advertisements (Quảng cáo)