Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 Unit 5 Around Town: Pronunciation – Lesson 2

Hướng dẫn giải Pronunciation – Lesson 2 Unit 5 Around Town trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. “…would you like…?” often sounds like /wədʒʊlaɪk/

(“…would you like…?” thường nghe có vẻ giống như là /wədʒʊlaɪk/)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý đến sự chuyển âm của các từ được gạch chân.)


What would you like to eat?

(Bạn muốn ăn gì?)

Would you like some dessert?

Advertisements (Quảng cáo)

(Bạn có muốn một chút món tráng miệng không?)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự chuyển âm sai.)


What would you like to drink?

Advertisements (Quảng cáo)

(Bạn muốn muốn gì?)

Would you like some milk?

(Bạn có muốn chút sữa không?)

What would you like to drink?

=> Sai vì không có sự nối âm trong câu.

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng với bạn đọc các câu có sự chuyển âm đúng.)

Would you like some milk?

(Bạn có muốn chút sữa không?)

Advertisements (Quảng cáo)