Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Pronunciation – Review Unit 5 Around town

Hướng dẫn làm bài Pronunciation – Review Unit 5 Around town trang 95 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Pronunciation

Circle the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. sticker

2. A. milk

3. A. candy

4. A. black

B. nice

B. bird

B. game

B. pants

C. like

C. expensive

C. sale

C. bathroom

D. bike

D. dish

D. make

D. dollar

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

5. A. menu

6. A. restaurant

B. dessert

B. vegetable

C. money

C. hamburger

D. waiter

D. spaghetti

Câu 1 – 3: Cách phát âm [i], [a]

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5 – 6: Xác định trọng âm danh từ có 2, 3 âm tiết.

1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

6. D

1. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/.

Advertisements (Quảng cáo)

2. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɜː/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/.

3. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

4. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /æ/.

5. B

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Advertisements (Quảng cáo)