Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Reading – Lesson 2 Unit 1 Home Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài Reading – Lesson 2 Unit 1. Home trang 9 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

Read Ken’s blog post about his family and circle the correct answers.

(Đọc nhật ký điện tử của Ken về gia đình của bạn ấy và khoanh chọn câu trả lời đúng.)

   

ABOUT ME

Hi! I’m Ken. I’m 11.

I like soccer, video games, and blogging.

Ken’s corner                                                                        A blog about stuff

Housework in My Family                                                         September 5

Today I want to talk about housework in my family.

I think I do the most housework in my family. I clean the kitchen every day. I do the dishes, too. My mom does the shopping. She’s a teacher in a school. My sister is a college student. She doesn’t do anything! She doesn’t make her bed or clean her room. My dad cleans her room after work. He’s a chef in a restaurant so he makes dinner. He does the laundry and cleans the bathroom, too. Hmm. Now, I really think about it, my dad does the most housework.

1. What does Ken write about?

2. Who does the shopping?

3. Who makes dinner?

4. Who does the laundry?

5. Who does the most housework in Ken’s family?

– Ken’s school/Ken’s family

– Ken’s sister/Ken’s mom

– Ken’s mom/Ken’s dad

– Ken’s dad/Ken’s mom

– Ken/Ken’s dad

Tạm dịch bài đọc:

VỀ TÔI

Chào! Tôi là Ken. Tôi 11 tuổi. Tôi thích bóng đá, trò chơi điện tử và viết nhật ký điện tử.

 

Việc nhà trong gia đình tôi                        Ngày 5 tháng 9

Hôm nay tôi muốn nói về việc nhà trong gia đình tôi.

Tôi nghĩ tôi làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình. Tôi dọn dẹp nhà bếp mỗi ngày. Tôi cũng rửa bát nữa. Mẹ tôi đi mua sắm. Mẹ là một giáo viên trong một trường học. Chị gái tôi là sinh viên đại học. Chị ấy không làm gì cả! chị ấy không dọn giường hay dọn phòng của mình. Bố tôi dọn phòng cho chị ấy sau giờ làm việc. Bố là đầu bếp của một nhà hàng nên bố sẽ làm bữa tối. Bố cũng giặt giũ và dọn dẹp phòng tắm. Hừ! Bây giờ, tôi thực sự nghĩ về nó, bố tôi làm nhiều việc nhà nhất.

Advertisements (Quảng cáo)

1. What does Ken write about? – Ken’s family.

(Ken viết về cái gì? – Gia đình của Ken.)

2. Who does the shopping? – Ken’s mom.

Advertisements (Quảng cáo)

(Ai mua sắm? – Mẹ của Ken.)

3. Who makes dinner? – Ken’s dad.

(Ai làm bữa tối? – Bố của Ken.)

4. Who does the laundry? – Ken’s dad.

(Ai giặt giũ? – Bố của Ken.)

5. Who does the most housework in Ken’s family? – Ken’s dad.

(Ai làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình Ken? – Bố của Ken.)

Advertisements (Quảng cáo)