Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải Tiếng Anh 6 Explore English Unit 6: The Real World: What time is it?

Giải bài The Real World: What time is it? – Unit 6. What time do you go to school? trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều – Explore English

What Time Is It?

Different places around the world have different times.

Those are called time zones. Look at the chart. To calculate the time, you have to subtract or add the hours to Greenwich Mean Time (GMT). Look at the chart.

(Mây giờ rồi? Những nơi khác nhau có các giờ khác nhau. Những khoảng thời gian này gọi là múi giờ. Nhìn vào bảng. Để tính toán thời gian, em phải trừ hoặc cộng thêm giờ vào giờ gốc (GMT). Nhìn vào bảng.)

A. Calculate. It’s 2 p.m in London (GMT). What time is it in these cities?

(Tính toán. Giờ là 2 giờ chiều ở London (GMT). Ở những thành phố này là mấy giờ?)

1. Los Angeles

2. New York

3. Rio de Janerio

4. Madrid

6:00 a.m

_____________

_____________

_____________

5. Nairobi

6. New Delhi

7. Jakarta

8. Sydney

_____________

_____________

_____________

_____________

1. Los Angeles: 6:00 a.m (6 giờ sáng)

2. New York: 9:00 a.m (9 giờ sáng)

3. Rio de Janeiro: 11:00 a.m (11 giờ sáng)

Advertisements (Quảng cáo)

4. Madrid: 2:00 p.m (2 giờ chiều)

5. Nairobi: 5:00 p.m (5 giờ chiều)

6. New Delhi: 7:00 p.m (7 giờ tối)

7. Jakarta: 9:00 p.m (9 giờ tối)

8. Sydney: 12 a.m (12 giờ khuya / 0 giờ)

B. Quiz. Guess the answer. Circle T for True or F for False. Then listen and check.

Advertisements (Quảng cáo)

(Câu dố. Đoán câu trả lời. Khoanh chọn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai. Sau đó nghe và kiểm tra.)

1. Large countries always have at least two time zones.

2. There is a country that has 12 time zones.

3. Some countries change their time when the season changes.

4. Sometimes a country changes its time zone permanently.

T

T

T

T

F

F

F

F

Đang cập nhật!

Discussion. Do you think time zones are a good idea? Why do you think countries don’t all use the same time zone?

(Thảo luận. Bạn có nghĩ múi giờ là một ý tưởng hay. Bạn nghĩ vì sao các quốc gia không dùng cùng chung một múi giờ?)

I think time zones aren’t a good idea. Because it’s difficult to know the time when you are in different countries. Countries don’t all use the same time zone because they are in different places on the Earth and receive sunlight from the sun at different times.

(Tôi nghĩ múi giờ không phải là một ý kiến hay. Vì rất khó để biết thời gian khi bạn ở các quốc gia khác nhau. Không phải tất cả các quốc gia đều sử dụng cùng một múi giờ vì họ ở những nơi khác nhau trên Trái Đất và nhận ánh sáng mặt trời từ mặt trời vào những thời điểm khác nhau.)

Từ vựng

1. around the world” khắp thế giới” /əˈraʊnd/ /ðə/ /wɜːld/”

2. time zone” (n.phr): múi giờ” /taɪm/ /zəʊn/”

3. chart” (n): biểu đồ” /tʃɑːt/”

4. calculate” (v): tính toán” /ˈkælkjuleɪt/”

5. subtract” (v): trừ” /səbˈtrækt/”

6. add” (v): cộng” /æd/”

7. hour” (n): giờ” /ˈaʊə(r)/”

Advertisements (Quảng cáo)