Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải Tiếng Anh 6: Video Kakenya’s school – Unit 6 What time do you go to school?

Giải bài Video: Kakenya’s school – Unit 6 What time do you go to school? trang 67 SGK Tiếng Anh 6 Cánh diều – Explore English

Kakenya’s School

ABOUT THE VIDEO: Kakenya’s students enjoy their school life.

( Trường học của Kakenya: Về video: Những học sinh của Kakenya thích đời sống học đường của họ.)

BEFORE YOU WATCH

Circle the correct answers. What do you already know about Kakenya’s school?

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Em đã biết gì về trường học của Kakenya?)

1. This school is in (Kenya / Uganda).

2. The school is for girls living in (cities/villages).

1. This school is in Kenya.

Advertisements (Quảng cáo)

(Trường học này ở Kenya.)

2. The school is for girls living in villages.

(Trường học này dành cho các cô gái sống ở làng quê.)

A. Check your answers to the Before You Watch questions.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Advertisements (Quảng cáo)

Đang cập nhật!

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T đối với câu Đúng và F đối với câu Sai.)

1. Kakenya’s students live in the school.

2. They cook their own food in school.

3. School starts at 9 o’clock.

4. They study math and geography.

T

T

T

T

F

F

F

F

Đang cập nhật!

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. How would you describe Kakenya? Do you think these girls will have a better life?

(Nói với bạn. Em sẽ mô tả Kakenya như thế nào? Em có nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn không?

Kakenya is a kind woman. She is also ambitious when she opens her own school for girls in the villages to educate them and help them have a better life. I think these girls will have a better life because they have knowledge and they can control the way they live.

Tạm dịch:

Kakenya là một phụ nữ tốt bụng. Cô cũng có hoài bão khi mở trường học riêng cho nữ sinh trong làng để giáo dục họ và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Tôi nghĩ những cô gái này sẽ có cuộc sống tốt hơn vì họ có kiến thức và họ có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Advertisements (Quảng cáo)