Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Unit 6. What time do you go to school? – Communication Tiếng Anh 6 Cánh diều

Giải bài Communication – Unit 6 What time do you go to school? trang 63 Tiếng Anh 6 Explore English

Do a survey. Write the times you do these activities. Then find two other students who do the activities at the same times as you.

(Khảo sát. Viết thời gian em làm các hoạt động này. Sau đó tìm hai học sinh khác cũng làm những hoạt động này cùng thời gian với em.)

What time do you…?

you

student name

student name

have breakfast

go home

do homework

watch TV on school days

go to bed on school days

go to bed on the weekends

have dinner

– What time do you have breakfast?

(Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?)

Advertisements (Quảng cáo)

– I have breakfast at 7 o’clock.

(Tôi ăn sáng lúc 7 giờ.)

Advertisements (Quảng cáo)

– Me too.

(Mình cũng vậy.)

Tạm dịch:

Mấy giờ bạn…?

em

tên học sinh

tên học sinh

ăn sáng

 

 

 

về nhà

 

 

 

làm bài tập về nhà

 

 

 

xem tivi vào những ngày đi học

 

 

 

đi ngủ vào những ngày đi học

 

 

 

đi ngủ vào cuối tuần

 

 

 

ăn tối

 

 

 

What time do you…?

you

Mai

Phong

have breakfast

6:00 a.m

5:30 a.m

6:15 a.m

go home

11:30 a.m

11:45 a.m

12:00 p.m

do homework

2:00 p.m

3:00 p.m

3:30 p.m

watch TV on school days

7:00 p.m

6:00 p.m

6:30 p.m

go to bed on school days

10:00 p.m

10:00 p.m

9:30 p.m

go to bed on the weekends

11:00 p.m

10:30 p.m

10:00 p.m

have dinner

6:30 p.m

7:00 p.m

6:00 p.m

Advertisements (Quảng cáo)