Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Pronunciation Unit 6 Tiếng Anh lớp 6 Explore English

Hướng dẫn làm bài Pronunciation – Unit 6. What time do you go to school? trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều – Explore English

A. Listen and practice the words.

(Nghe và thực hành các từ.)

1. student               2. school                      3. class             4. teacher

1. student /ˈstjuːdnt/

2. school /skuːl/

3. class /klɑːs/

4. teacher /ˈtiːə(r)/

B. Write and check. Write the words in the chart below. Then listen and underline the consonant blends.

(Viết và kiểm tra. Viết các từ vào bảng bên dưới. Sau đó nghe và gạch dưới các phụ âm kép.)

Advertisements (Quảng cáo)

student                 music                space                time

check                study                never                clock

Cosonant blend

No consonant blend

student

music

Cosonant blend

(Phụ âm kép)

No consonant blend

(Không có phụ âm kép)

student

space

check

study

clock

music

time

never

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với bạn. Thay phiên nhau đọc các từ ở B.)

student                 music                space                time

Advertisements (Quảng cáo)

check                study                never                clock

DO YOU KNOW?

(Em có biết?)

The International Space Station uses GMT. It’s the same time as London most of the year.

a. True

b. False

Trạm không gian quốc tế sử dụng giờ chuẩn GMT. Nó có cùng giờ với London gần như quanh năm.

a. Đúng

b. Sai

b. False

The zone of choice is Coordinated Universal Time (UTC), which is equivalent to GMT.

(Múi lựa chọn là Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC), tương đương với GMT.)

Advertisements (Quảng cáo)