Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Toán 5

Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

CHIA SẺ
Bài 51. Luyện tập – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính; Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?…

1: Đặt tính rồi tính

23,75 + 8,42 + 19,83

48,11 + 26,85 + 8,07

0,93 + 0,8 + 1,76

2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = …………

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = ………

Quảng cáo

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = …………

3: >; <; =

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{………}\,\,\,\,\,……..\,\,\,8,32 \cr
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{………}\,\,\,\,\,……..\,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{………} \cr
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{……..}\,\,\,\,\,\,\,\,……..\,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{………} \cr} \)

4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 32,7 mét vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,6m vải. Số mét vải bán được trong ngày thứ ba bằng trung bình cộng của số mét vải bán được trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba của hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án: 

1: Đặt tính rồi tính    

Quảng cáo

2: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2,96 + 4,58 + 3,04 = 4,58 + (2,96 + 3,04)

                                  = 4,58 + 6 = 10,58

b) 7,8 + 5,6 + 4,2 + 0,4 = (7,8 + 4,2) + (5,6 + 0,4)

                                      = 12 + 6 = 18

c) 8,69 + 2,23 + 4,77 = (4,77 + 2,23) + 8,69

                                   = 7 + 8,69 = 15,69

3: >; <; =

\(\eqalign{
& \underbrace {5,89\, + \,2,34}_{8,23}\,\,\,\,\, < \,\,\,8,32 \cr
& \underbrace {8,36\, + \,4,97}_{13,33}\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {8,97\, + \,4,36}_{13,33} \cr
& \underbrace {14,7\, + \,5,6}_{20,3}\,\,\,\,\,\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {9,8\, + \,9,75}_{19,55} \cr} \)

4: 

Số mét vải ngày thứ hai bán:

32,7 + 4,6 = 37,3 (m)

Số mét vải ngày thứ ba bán:

(32,7  + 37,3) : 2 = 35 (m)

Đáp số: 35m