Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Toán 5

Bài 1, 2, 3 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1: Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

CHIA SẺ
Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 102 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi; Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm…

1: Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

2: Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

 \(a)\,{7 \over {16}} = \,…\,\,\,\,\,\,\,b)\,{{27} \over {45}} = ….\,\,\,\,\,\,c)\,{{123} \over {80}} = …..\)

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau:

a) Kết quả thu được là:

Quảng cáo

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức

Đáp án: 

1: Thực hiện các phép tính sau, rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

 

2: Sử dụng máy tính bỏ túi để đổi các phân số sau thành tỉ số phần trăm

\(a)\,{7 \over {16}} = \,43,75{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\,\,\,\,\,\,b)\,{{27} \over {45}} = 60{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\,\,\,\,\,\,c)\,{{123} \over {80}} = 153,75{\raise0.5ex\hbox{$\scriptstyle 0$}
\kern-0.1em/\kern-0.15em
\lower0.25ex\hbox{$\scriptstyle 0$}}\)

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Hãy ấn lần lượt các phím sau:

a) Kết quả thu được là: 9,35

b) Kết quả đó là giá trị của biểu thức: 3 x 6 : 1,6 – 1,9