Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng – Tuần 6 – Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

CHIA SẺ
 Luyện từ và câu – Danh từ chung và danh từ riêng trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1.  Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau : ; Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

Luyện từ và câu – Danh từ chung và danh từ riêng

Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau :

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

a) sông

b) Cửu Long

c) vua

d) Lê Lợi

Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

Quảng cáo

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

– So sánh a với b

a – sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.

b – Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

– So sánh c với d.

c – vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến

d – Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

Quảng cáo

– So sánh a với b.

– So sánh c với d.

– So sánh a với b

+ Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa.

+ Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

– So sánh c với d:

+ Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa.

+ Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau :

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Theo HOÀI THANH và THANH TỊNH

Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, giữa, trước.
Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ.

Câu 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?

Họ tên 3 bạn nam: 

– Nguyễn Đức Bảo

– Vũ Hoàng Anh

– Trần Văn Lâm

Họ tên 3 bạn nữ:

– Lê Thị Tố Uyên

– Thái Thị Ngọc Nữ

– Lê Thị Thanh Nhàn.

Họ và tên các bạn ấy là danh từ riêng do đó luôn luôn phải viết hoa.