Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ – Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào

CHIA SẺ
 Soạn bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ? ; Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào

Câu hỏi:

1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ?

2. Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao ?

3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ?

4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ?

1. Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác.

2. Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thù Độ không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng lụa.

3. Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền thì Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

4. Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ đủ cho thấy ông là người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước.

Nội dung: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.