Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Soạn bài Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân – Tuần 21 – Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B :

CHIA SẺ
 Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân – Tuần 21 – Tiếng Việt  lớp 5 tập 2.  Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa: ; Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B :

Câu hỏi:

1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự

2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B :

                                    A                                                                                   B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

*  Bài tập 1:

nghĩa vụ                    công dân 

quyền                        công dân

ý thức                        công dân

bổn phận                   công dân 

trách nhiệm                công dân

công dân                     gương mẫu

công dân                     danh dự

danh dự                       công dân

* Bài tập 2:

                                            Nghĩa

Cụm từ

   Ý thức công dân

Quyền công dân

Nghĩa vụ công dân

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

V

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quvền lợi của người dân đối với đất nước.

V

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác

V

*  Bài tập 3

Đoạn văn tham khảo

Dân tộc Vỉệt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, chúng ta đã giành được độc lập tự do, giành được chủ quyền của lãnh thổ mà tổ tiên ta từ ngàn đời gầy dựng. Để xứng đáng là con cháu của các Vua Hùng, mỗi người dân phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc phòng, ra sức xây dựng quê hương mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ chúng em ra sức thực hiện lời dạy của Bác, ra sức học tập để sau này trở thành những người có ích cho Tổ quốc.